Algemene voorwaarden

You're currently viewing the Dutch Terms of Service.
Please find other languages under "Terms of Service Translation" (§9).

Algemene voorwaarden (AV) van Rover Rats


§ 1 Toepasselijkheid op ondernemers en begripsomschrijvingen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

§2 Sluiting van een overeenkomst, opslag van de tekst van de overeenkomst

(1) Voor bestellingen via onze internetwinkel http://www.roverrats.com gelden de volgende regels voor het sluiten van een koopovereenkomst.

(2) Bij het sluiten van de koopovereenkomst wordt de overeenkomst gesloten met:

Rover Rats
Keppelstraat 27
9101MT, Dokkum, The Netherlands

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door het bestellen van de gewenste goederen doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende bepalingen: De consument doet een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst door het succesvol afronden van de bestelprocedure in onze internetwinkel.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestiging door te klikken op de knop "In winkelwagen".
3) Controle van de gegevens in de winkelwagen
4) drukken op de knop "afrekenen"
5) (Optioneel) Inloggen in de internetwinkel na registratie en het invoeren van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord).
6) Controle of correctie van de ingevoerde gegevens.
7) Bindende verzending van de bestelling door te klikken op de knop "bestellen" of "kopen".


Vóór de bindende verzending van de bestelling kan de consument, na controle van zijn gegevens, terugkeren naar de internetpagina waarop de gegevens van de klant zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten door op de "Terug"-knop te drukken die zich in de door hem gebruikte internetbrowser bevindt. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk met een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw bestelling.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze internetwinkel : Wij sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de voorwaarden ook altijd bekijken op https://roverrats.com/policies/terms-of-service. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet meer toegankelijk via internet.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijsbestanddelen. Daarnaast de wettelijke omzetbelasting en eventuele verzendkosten.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om te betalen via Shopify Payments en PayPal.

(3) Indien de consument heeft gekozen voor vooruitbetaling, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productomschrijving, zijn alle door ons aangeboden artikelen op maat gemaakt en hebben ze een verwerkingstijd van 5-10 werkdagen. In dit geval vindt verzending uiterlijk binnen 10 werkdagen plaats. Werkdagen zijn van maandag tot vrijdag. In geval van vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de voor de overschrijving verantwoordelijke bank en voor alle andere betalingsmethoden op de dag na het sluiten van het contract. Valt de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, dan eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van het verkochte goed gaat pas over op de koper nadat het goed aan hem is overhandigd, zelfs in geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de producten totdat de koopprijs volledig is betaald.

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

Het herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen:

Rover Rats
Keppelstraat 27
9101MT, Dokkum, The Netherlands
E-mail: info@roverrats.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld: een brief per post, of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ons terugsturen of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

§7 Herroepingsformulier

§7 Herroepingsformulier

Voorbeeldformulier voor herroeping:

Aan:
Rover Rats
Keppelstraat 27
9101MT, Dokkum, The Netherlands
E-mail: info@roverrats.com

Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)
__________________

Naam van de consument(en)
_____________________________________________________

Adres van de consument(en)
_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
__________________

Datum

__________________

(*) Verwijderen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

De algemene voorwaarden zijn volledig vertaald in het Engels, Duits of Nederlands.

De Duitse versie vindt u hier.

De Engelse versie vindt u hier.

§10 Klantenservice

Onze klantenservice voor vragen, feedback, klachten en bezwaren is op werkdagen bereikbaar via info@roverrats.com.


Laatst bijgewerkt: 15 December 2022